کارخانه قارچ دکمه ای قهوه ای

قارچ دکمه ای قهوه ای در ایران کشت می شود و بیشتر کدام مراکز عرضه می شود؟

کارخانه جات تولید قارچ دکمه ای قهوه ای به نسبت قارچ دکمه ای سفید و قارچ صدفی کمتر می باشند ولی با توجه به نیاز مصرف کنند گان و فواید دارویی این نوع قارچ دکمه ای که دارای پتاسیم می باشد به تولید آن می پردازنند.

قارچ دکمه ای قهوه ای هم به صورت روزانه در بازار موجود می باشد و همانند قارچ دکمه ای سفید بفروش می رسد و مدت ماندگاری آن دو برابر قارچ دکمه ای سفید می باشدو لازم به ذکر است که نخستین بار قارچ را در شهر اصفهان تولید کردنند.