کارخانه قارچ دکمه ای شیراز

کارخانه قارچ دکمه ای شیراز بیش از نیمی از محصول قارچ دکمه ای تولیدی خود را به صورت فله به بازارعرضه میکند. محصول درجه یک در کارتن های یا سبد عرضه میگردد.

شرکت قارچ دکمه ای و قارچ صدفی شیراز محصولاتش را به بازار شیراز و سایر شهرستان ها ارسال می نماید. کارتن ها پیش از عرضه به بازار, چند ساعت در سردخانه نگه داری میگردند.

هدف از این کارایجاد شوک سرمایی به محصول در جهت توقف رشد و در نتیجه حفظ ظاهر و افزایش ماندگاری آن می باشد.همواره درصدی از محصول تولیدی, یا به شکل قارچ هایی که کلاهک آن ها باز شده در می آیند یا بنا به دلایلی لکه دار میشوند.

این محصولات علی رقم اینکه از نظر خواص تغذیه ای تفاوتی با قارچ های معمول ندارد, اما به علت کم شدن میزان بازارپسندی به قارچ های درجه دو مشهور هستند. شرکت قارچ شیراز, این نوع محصول را نیز در سبد بسته بندی کرده و به بازار عرضه میکند.