پخش ویژه انواع قارچ دکمه ای زنجان

پخش ویژه و عالی انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای شهر زنجان در همسایه های خارجی ایران قابل ذکر است. این عرضه موفق سبب امکان افزایش تولید این محصول ممتاز شده است.

در شهر زنجان تولید بسیار با کیفیت انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی در کنار قیمت مناسب آن توانسته است رضایت بازار های خارجی را بدست بیاورد. بر اساس شواهد موجود پخش ویژه و بسیار عالی این محصول ممتاز در همسایه های بزرک خاجی ایران عمده و قابل ذکر است.

این عرضه موفق و ویژه سبب امکان خوب افزایش تولید قارچ دکمه ای ممتاز زنجان در هر سال شده است.