پخش قارچ دکمه ای اصل شاهرود

پخش خاص و ویژه قارچ دکمه ای و قارچ صدفی اصل شهر شاهرود در شهر های مرکزی کشور ممتاز می باشد. شهر سمنان بیشترین سهم را در خرید این محصول ممتاز بر عهده دارد.

از ویژگی های بسیار بارز انواع قارچ اصل شهر شاهرود در سلامت خاص آن در زمان برداشت می باشد. به همین دلیل بسیار مهم پخش خاص و بسیار ویژه این محصول ممتاز در بسیاری از شهر های مرکزی کشور ایران ممتاز و بالا می باشد.

در این بین شهر پر جمعیت سمنان توانسته است بیشترین سهم را در خرید قارچ دکمه ای ممتاز شاهرود به ویژه در سال های اخیر به عهده داشته باشد.