قیمت عمده قارچ دکمه ای تربت جام

شرکت پرورش قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای تربت جام با احداث سالن های چند تنی بسیار بزرگ روزانه مقادیر زیادی قارچ دکمه ای تولید می کند که تولیدات خودش را براساس نیاز مشتریان در بسته بندی های بسیار شکیل ازقبیل 200، 400، 1000 و پنج کیلویی عرضه می کند.

نوع قارچ دکمه‌ای و قارچ صدفی تولید شده سفید و سفت پشت بسته بودن آن است این شرکت تولیدی برای اینکه تولیدات خود را با کمترین هزینه تولید کند کمپوست مورد نیاز خود را هم خودش تولید می کند و حتی به فروش می رساند.

قیمت عمده قارچ دکمه ای تربت جام روزانه براساس درجه بندی که کارشناس معیین می کند  تعیین و بازار عرضه می شود.