قیمت خرید قارچ دکمه ای مرغوب

آیا قیمت قارچ دکمه ای براساس کیفیت و مرغوب بودن قارچ تعیین می شود؟ از کجا مطمئن شویم که این قارچ دکمه ای مرغوب است؟

شرکت ما تولید کننده قارچ دکمه ای و قارچ صدفی می باشد و تمام سعی خود را کرده است و امکانات مورد نیاز را فراهم کرده تا قارچ دکمه ای با کیفیت و مرغوبی را به بازار عرضه کند.

قارچ دکمه ای را می توان از نظر سفید وسفت بودنش و اینکه درشت و پشت بسته بودن آن تشخیص داد که این قارچ دکمه ای مرغوب است وشرکت قیمت خرید قارچ دکمه ای مرغوب را براین اساس تعیین می کند و درجه بندی می کند و برای اینکه سالم تر بماند بسته بندی و داخل سردخانه می گذارد که از عمر قارچ دکمه ای کم نشود.