قارچ دکمه ای چگونه تولید می شود؟

تولید و پرورش قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای نیاز به علم، تجربه و تخصص دارد و با بکارگیری علم در کنار تجربه به موفقیت های چشمگیری در این زمینه خواهیم رسید.

از طرفی جهت تولید و پرورش قارچ دکمه ای و قارچ صدفی برخلاف گیاهان نیازمند به محیط و بستر ویژه ای برای رشد هستیم و از آنجایی که تولید قارچ دکمه ای در مراحل متعدد انجام می گیرد، فراهم نمودن شرایط محیطی خاص در هر مرحله از تولید ضروری می باشد.

در ابتدا کمپوست ها با دقت و صبر وارد سالن ها شده و آماده پرورش میشود.