فروشندگان قارچ دکمه ای سنتی

قارچ دکمه ای سنتی از زمان قدیم به صورت روزانه تولید میشده است و امروزه هم بضی از تولیدکنندگان هنوز به تولید قارچ دکمه ای سنتی می پردازنند .

تولیدکنندگان قارچ دکمه ای و قارچ صدفی سنتی همه ی کارهای تولید قارچ با دست و کمترین امکانات مورد نیاز انجام می دهند و مردم بیشتر در کارگاه های کوچک به تولید قارچ دکمه ای می پرداختند.

قارچ دکمه ای سنتی سفید و درشت و با کیفیت عالی تولید می کنند وفروشندگان قارچ دکمه ی سنتی بیشترویزیتورها ، پخش کننده های قارچ دکمه ای می باشند که قارچ دکمه ای سنتی تولید شده را به درب مغازه ها، فروشگاه هاف رستوران ها، فست فودها می برنند و پخش می کنند و با قیمت تعیین شده بفروش می رسانند.