عرضه قارچ دکمه ای مرغوب تبریز

عرضه خاص و برتر انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای مرغوب تبریز به کشور روسیه به دلیل کیفیت بسته بندی آن می باشد. در واقع این محصول با کیفیت در این کشور متقاضی خوبی دارد.

در شهر تبریز با رعایت دقیق بسیاری از استاندارد های تولید انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی مرغوب شهرت خوبی در بازار های جهانی بدست آمده است.

در همین مورد عرضه خاص و بسیار برتر این محصول با کیفیت به کشور های مثل روسیه همواره انجام می شود که به دلیل کیفیت خوب بسته بندی آن می باشد. در واقع می توان گفت که قارچ دکمه ای مرغوب تبریز در این کشور متقاضی فراوان و خوبی دارد.