افزایش تولید قارچ دکمه ای اعلی در اردبیل

افزایش چشمگیر تولید انواع قارچ بخصوص قارچ دکمه ای اعلی در شهر اردبیل بسیار قابل توجه بوده است. تولید کنندگان این محصول خاص با مدیریت علم تغذیه به این مهم رسیده اند.

انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی اعلی شهر اردبیل در سال های اخیر بازار بسیار خوبی در شهر های مختلف ایران داشته است. هر ساله افزایش چشمگیر تولید این محصول خاص و ممتاز در این شهر برای بسیاری از محققان و کارشناسان قابل توجه بوده است.

در حقیقیت بر اساس شواهد تولید کنندگان برتر قارچ دکمه ای اصل اردبیل با مدیریت اصولی تغذیه به این امر مهم رسیده اند.