صادرات قارچ دکمه ای مرغوب به شرق آسیا

صادرات انواع قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای مرغوب ایران به کشور های شرق آسیا هر ساله انجام می شود. کیفیت خوب این محصول صادراتی دلیل اصلی تجارت ممتاز آن می باشد.

انواع قارچ دکمه ای  و قارچ صدفی مرغوب تولید شده در شهر های مختلف ایران در سال های اخیر شهرت بسیار خوبی در کشور های مختلف آسیایی دارا می باشد.

هر ساله صادارت با صرفه این محصول صادارتی به کشور های وقع در شرق آسیا انجام می شود. کیفیت ممتاز و خوب قارچ دکمه ای ممتاز ایران دلیل اصلی این تجارت موفق می باشد.