صادرات قارچ دکمه ای سفید

آیا قارچ دکمه ای سفید جز محصولاتی است که به کشورهای دیگر صادر می شود ؟ شرایط صادرات این نوع محصول چگونه است؟ قارچ دکمه ای سفید یکی از محصولاتی می باشد که می توانیم به کشورهای دیگر صادر کنیم.

بیشتر کشورهای همسایه خواهان قارچ دکمه ای و قارچ صدفی تولید شده کشور ایران هستند و شرکت تولیدی قارچ دکمه ای ما هم توانسته به بهترین نحو با همان شرایط وکیفیتی که مشتریان خارجی از ما خواسته اند به تولید و ارسال قارچ دکمه ای بپردازیم.

شرایطی که شرکت ما دارد توانایی تولید مقدار زیاد قارچ دکمه ای و قارچ جنگلی می باشد چه به صورت بسته بندی شده و یا فله که این امکان را ایجاد کرده ایم که بدون اینکه مشتریان خارجی بدون بار بمانند.

فقط از مشتریانی که خواهان صادرات قارچ دکمه ای به کشورهای همسایه هستند حتما 72 ساعت قبل از ارسال بار باید با یک قرار حضوری و نوشتن قرارداد سفارششان را ثبت کنند ومبلغ بیعانه خود را پرداخت کنند.