صادارت موفق قارچ دکمه ای قوچان به کویت

صادارت موفق انواع قارچ دکمه ای و قارچ صدفی قوچان سبب رونق خوبی در کشاورزی این شهر شده است. کشور کویت در سال های گذشته بازار هدف خوبی برای فروش این محصول شده است.

کیفیت خوب انواع قارچ شهر قوچان سبب محبوبیت فراوان آن در بین کشور های عرب زبان شده است. صادارت بسیار موفق این محصول درجه سب رونق اقتصادی خوبی در کشاورزی این شهر و افزایش تولید آن شده است.

یکی از بازار های هدف بسیار خوب در طول سال های اخیر برای فروش این محصول ممتاز کشور کویت می باشد. هر ساله خرید قابل توجه ای از قارچ دکمه ای ممتاز قوچان در این شهر صورت می گیرد.