شرکت پرورش قارچ دکمه ای ملارد

شرکت های بسیاری در زمینه پرورش قارچ فعالیت می کنند.شرکت پرورش قارچ دکمه ای ملارد نیز به پرورش این نوع قارچ اقدام می کند و به فروش می رود.

شرکت پرورش قارچ دکمه ای و قارچ صدفی ملارد در مورد پرورش قارچ به فعالیت می پردازد. قارچ ها در سالن های مخصوص پرورش قارچ کشت و تولید می شوند، دمای این سالن های پرورش باید ثابت نگه داشته شود.

روش کشت قارچ در ایران به صورت کشت کمپوست است. افزایش دما باعث بلند شدن بیش از اندازه ساقه های قارچ می شود.