شرکت تولید کننده قارچ دکمه ای سفید

مراحل پرورش قارچ و بخصوص قارچ دکمه ای سفید در شرکت تولید کننده به چه صورت می باشد؟ در شرکت تولید کننده قارچ دکمه ای سفید پرورش قارچ دکمه ای شامل 3 مرحله کلی است.

1- کاشت (شامل مراحل: بذر و کمپوست قارچ )

کمپوست همان بستری است که در نهایت قارچ صدفی بروی آن تولید می شود.کار اصلی کمپوست، ایجاد یک محیط غذایی مناسب و یکنواخت، برای رشد میسلیوم قارچ دکمه ای سفید می باشد که باید عاری از هرگونه باکتری و ویروس باشد.

2- کاشت (شامل مراحل: خاک پوششی، هوادهی و نگهداری محیط در دمای ثابت)

خاک پوششی به خاکی گفته می شود که پس گذشت حدود 15 روز از مرحله کاشت اولیه باید به کمپوست اضافه شود. سالن پرورش قارچ همواره در طول شبانه روز باید در رنج دمای مشخص17 تا 26 درجه باشد.

3- برداشت (شامل مراحل: برداشت، مصرف یا فروش)

برداشت محصول در سه مرحله جداگانه انجام می شود. پس از هر بار برداشت باید بستر کمپوست با کمی خاک پوششی مجدداً آماده باردهی قارچ شود.

مرحله پایانی، مصرف محصول و یا در صورت پرورش مقدار زیاد قارچ، مرحله فروش است. می توان گفت این مرحله مهم ترین بخش کار می باشد، چون از زمان برداشت شما مدت کمی برای عرضه به بازار خواهید داشت.