سایت تخصصی پرورش قارچ دکمه ای تربت جام

در سایت تخصصی پرورش قارچ دکمه ای و قارچ صدفی تربت جام در زمان برداشت قارچ های دکمه ای درجه یک را معمولاً، در ظروف پلاستیکی بسته بندی و بلافاصله پس از برداشت آن ها را در سردخانه قرار می دهند تا به محل فروش انتقال یابد.

وجود پوشش پلاستیکی بر روی آن ها می تواند تا حد زیادی قارچ را از پدیده از دست رفتن آب در مواردی که قارچ در محل های هستند که دما تغییر می کند، محافظت کند.

شرایط ایده آل برای فروش محصول به صورت تازه این است که قارچ ها را توسط ماشین های یخچال دار به دست عمده فروش برسانند و او نیز قارچ های دکمه ای را در سردخانه نگه دارد و از وارد کردن قارچ به داخل محیطی که دما تغییر می کند پرهیز کند زیرا در چنین محیط هایی که دما تغییر می کند، اگر دما زیاد شود، قارچ آب خود را از دست می دهد و در صورت کاهش دما، آب داخل ظرف جمع می شود که هر دوی این حالت سبب سریع تر خراب شدن قارچ می گردد.