روش جدید آبیاری قارچ های دکمه ای

همانطور که می دانید نزدیک به 90 درصد حجم قارچ های دکمه ای و قارچ صدفی را آب تشکیل داده، که اگر از مقدار آب مورد نیاز برای پررورش قارچ کاسته شود، در نهایت قارچ دکمه ای بی کیفیت و سبکی تولید می شود.

آبیاری مرتب خاک های پوششی یکی از مسائلی است که ممکن است منجر به آلودگی محصول شود. در آبیاری و پرورش قارچ های دکمه ای میزان رطوبت خاک مساله مهمی بوده، در روش جدید آبیاری قارچ از لوله هایی که مجهز به حسگر رطوبت هستند، در زیر خاک پوششی استفاده می شود، این لوله ها در بستر خاک مقدار آب مورد نیاز را در مناطقی که لازم است تامین می کنند.

مزیت های آبیاری در روش جدبد
مزیت آبیاری قارچ به روش جدید، صرفه جویی در مصرف آب بوده، و از مرطوب شدن سالن پرورش هم جلوگیری به عمل می آید، زیرا این رطوبت برای خاک و پرورش یافتن قارچ لازم است. و هزینه هایی مانند حق الزحمه کارگران برای آبیاری قارچ کاهش می یابد.