دستگاه تصفیه آب خانگی شرکت بیز موجب کاهش اکسیژن خون می شود

نصب یک دستگاه تصفیه آب خانگی شرکت بیز برای مصارف خانگی برای مازایایی ها برای دستیابی به کیفیت آب آشامیدنی سالم به یک ضرورت تبدیل شده است. انواع ماشین آلات فیلترهای آب با تضمین کیفیت خاص وارد بازار مالزی شده است.

در حال حاضر، هیچ دستورالعملی برای سیستم فیلتر آب در مالزی وجود نداشت که بتواند تضمین کیفیت آب ارائه شده توسط ارائه دهنده را ثابت کند.

هدف در این مطالعه تولید یک مرجع خوب بر اساس عامل موثر در انتخاب سیستم فیلتر آب توسط کاربر است. روشی که مورد استفاده قرار گرفت، جمع آوری داده ها از پرسشنامه و بررسی بازخورد مصرف کنندگان است.

دستگاه

این نتیجه می تواند الگوی و فاکتور انتخاب محصول دستگاه تصفیه آب خانگی شرکت بیز را تعیین کند. عامل اصلی در انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی شرکت بیز قیمت ارائه شده است و اطلاعات اصلی در مورد محصول از طریق مشاوره دوستان و همسایگان به دست می آید.

تعیین کیفیت دستگاه تصفیه آب خانگی شرکت بیز و بعد از طریق سیستم فیلتر آب انجام شد. نتایج آزمایش‌های کیفی آب قبل و بعد از سیستم فیلتر آب نشان داد که سه شکل تغییر غلظت در پارامترهای شیمیایی آب مورد آزمایش قرار گرفت.

اولین اشکال غلظت، درصد حذف بالایی که بیش از 75 درصد در همه انواع مارک های فیلتر آب وجود دارد. دوم، نتیجه آزمایش کیفیت آب برای آب لوله کشی و نمونه آب پس از فیلتر کردن، تفاوت معنی داری را برای پارامترهای غلظت قبل و بعد از عبور از سیستم فیلتر آب نشان نمی دهد.

سوم، افزایش غلظت آب پس از عبور از سیستم فیلتر آب وجود داشت. نتایج آزمایش شیمیایی کیفیت آب برای سه برند دارای دوازده پارامتر بر روی برند A (مدل 1) عملکرد خوبی داشت. با این حال، کیفیت آب قبل و بعد از عبور از سیستم فیلتر آب همچنان مطابق با استانداردهای آب شرب وزارت بهداشت است.