خریدار قارچ دکمه ای درجه 2

در شرکت تولیدی قارچ دکمه ای تولید شده موقع برداشت توسط کارگران،کارگران موقع چیدن قارچ را دسته بندی می کنند و قارچ ریز و درشت، درجه یک و دو، سه را از هم جدا می کنند و بسته بندی می کنند که براساس نوع نیاز مشتری قارچ های دکمه ای تولید شده قیمت خورده و به بازارعرضه می شود.

قارچ دکمه ای و قارچ صدفی درجه 2 از لحاظ نوع کیفیت از قارچ دکمه ای درجه 1 هم مخلوط ریز و درشت را دارد و هم دارای لکه های قهوه ای رنگ می باشد.

قارچ دکمه ای درجه 2 را به صورت بسته های نایلونی 5 کیلویی برای فروش به بازار می فرستند. خریدار قارچ دکمه ای درجه 2 بیشتر کسانی هستند که قارچ را کنسرو ،بلنچ یا خشک می کنند.