اصول رطوبت دهی سالن پرورش قارچ دکمه ای

قارچ دکمه ای و قارچ صدفی بعلت بازار پسند بودن و طعم مطبوع در ایران جای خود را برای تولید باز کرده به این معنا که بیشتر تمرکز قارچ کاران روی قارچ دکمه ای قرار گرفته است.

سالن تولید قارچ

سالن تولید قارچ میتواند از چوب ، بتون و یا از سندویچ پنل ساخته شود.

کف سالن تولید میتواند از بتن و یا از موزائیک ساخته شود.

در کف سالن های تولید قارچ باید آبراهه هایی برای خروج آب اضافی موجود در سالن وجود داشته باشد.

در سالن های تولید قارچ جهت از بین نرفتن انرژی باید دیواره ها و سقف سالن را عایقبندی کرد.

سالن ها باید فاقد هرگونه روزنه ای باشد تا اسپور قارچ های مزاحم نتواند به سالن نفوذ کند.

جهت گردش مناسب هوا در سالن ، از تونلهای پلاستیکی استفاده میشود. تونلهای هوا را میتوان در راهرو وسط سالن و یا در راهروهای کناری نصب کرد.

ساختمان های تولید قارچ باید به گونه ای ساخته شود که بتوان عوامل محیطی ( دما و رطوبت ) را در آنها به راحتی کنترل کرد.

در انتهای سالن های پرورش قارچ باید دریچه هایی برای خروج هوا ساخته شود.

تولید قارچ معمولا به دو روش قفسه ای و جعبه ای انجام میگیرد.

راندمان تولید در روش قفسه ای نسبت به روش جعبه ای بیشتر بوده و در این روش میتوان از کمترین فضا بیشترین استفاده را برد.

طبقه اول باید حداقل 15 سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشد.

فاصله طبقه ها نسبت به هم در حدود 65 سانتیمتر باشد.

عرض طبقه ها حداکثر 140 سانتیمتر باشد.

به طور کلی سالن های تولید قارچ دکمه ای می توانند شامل ( سوله / گلخانه / زیر زمین و… ) باشند.